Contacteer ons

051 46 63 82

Vertuur ons een e-mail

Contact details:

Bericht:

Travel Insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel:

Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

Car Insurance Quote

Contact details:

Your car

Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

Life Insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

House Insurance Quote

Your house:

Contact details:

Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

Privacybeleid

BELEID BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN

Wij verzoeken u dit beleid aandachtig te lezen. Het biedt u een overzicht van de voornaamste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit beleid is opgesteld conform de geldende privacyregelgeving en meer bepaald conform de Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).

I. DOELSTELLING VAN HET BELEID

1. ALGEMENE PRINCIPES

Wijn zien erop toe dat uw persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie in verband met u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevens’), conform de geldende wetgeving worden verwerkt.

Het doel van dit privacybeleid is om u - als klant, potentiële klant, anderszins betrokken persoon (begunstigde, derde getroffene ...), bezoeker van onze website, leverancier of andere persoon die contact met ons opneemt - eenvoudig en helder uit te leggen welke gegevens we over u verzamelen, hoe we ze verwerken, aan wie we ze overdragen en welke maatregelen zijn genomen om ze te beveiligen.

Voor bepaalde specifieke verwerkingen kan de manier waarop wij uw gegevens verwerkt, worden bepaald door andere specifieke beleidslijnen. In dat geval verwittigen we u vooraf en delen we u die andere specifieke beleidslijnen mee.

Zakenkantoor Van Haecke heeft het recht om haar privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie vindt u steeds terug op de volgende

2. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

Zakenkantoor Van Haecke met maatschappelijke zetel in België, Egemstraat 26, 8740 Pittem, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.238.611, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens voor de hierna vermelde doeleinden. Zakenkantoor Van Haecke is uw gesprekspartner en garandeert tegenover alle toezichthouders de naleving van de regelgeving betreffende de verwerking van uw gegevens. Zakenkantoor Van Haecke bepaalt de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, de middelen die daarvoor worden ingezet en alle kenmerken van de verwerking, zoals uitgelegd in dit beleid.

3. NEEM CONTACT MET ONS OP ALS U VRAGEN HEBT OVER DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS.

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, schrijf dan naar onze functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO ‘) op het volgende postadres: Zakenkantoor Van Haecke, Functionaris voor gegevensbescherming, Egemstraat 26, 8740 Pittem of stuur een e-mail naar info@zakenkantoor-vanhaecke.be

4. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

We verzamelen uw gegevens via formulieren of documenten die wij met u uitwisselen, met name via mail of per post, of nog via mobiele apps of een ander communicatiemiddel. Wij kunnen gegevens over u ook via externe bronnen ontvangen en verwerken:

- van de verzekeringsnemer in het kader van het afsluiten van een contract (bestuurder, verzekerde, bediende ...);

- van een gezinslid;

- van onze verzekerings- of hypothecaire kredietbemiddelaars;

- van professionele gegevensleveranciers;

- van openbare gegevens (publicatie, website, pers, Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale netwerken ...).

Wij verwerken uw gegevens op basis van de informatie die u meedeelt en die geacht wordt correct en echt te zijn. U vindt hierna de niet-exhaustieve lijst van categorieën en voorbeelden van gegevens die wij kunnen verwerken.

5 OP WELKE GROND EN VOOR WELKE DOELEINDEN

VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Zakenkantoor Van Haecke verwerkt uw gegevens uitsluitend op basis van wettelijke

gronden zoals bepaald in de privacyregelgeving en voor de

doeleinden die Zakenkantoor Van Haecke alleen bepaalt. Zakenkantoor Van Haecke ziet erop toe dat enkel

gegevens worden verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het

behalen van de hieronder beschreven doeleinden.

5.1 Naleving van de wettelijke verplichtingen

Als verzekeringsmakelaar is Zakenkantoor Van Haecke

onderworpen aan tal van wettelijke verplichtingen waardoor

ze talrijke gegevens moet verwerken om al haar wettelijke en

reglementaire verplichtingen na te komen.

Zo verwerkt Zakenkantoor Van Haecke uw gegevens voor de naleving van de regelgeving

betreffende:

- de beoordeling van de risico’s bij het sluiten van een verzekeringscontract;

- de controles met betrekking tot de toekenning en het beheer

van een hypothecair krediet;

- het voeren en beheren van de boekhouding en fiscaliteit in

verband met de verschillende door Zakenkantoor Van Haecke aangeboden diensten;

- het toezicht op de financiële sector;

- de strijd tegen het witwassen van geld en de handel met

voorkennis;

- de strijd tegen het terrorisme;

- embargo’s en de bevriezing van tegoeden;

- slapende verzekeringscontracten;

- de verplichtingen inzake de controle en audit van verzekeringen

herverzekeringsondernemingen.

Deze lijst is niet exhaustief en kan nog veranderen.

Overeenkomstig deze wettelijke verplichtingen is het mogelijk

dat Zakenkantoor Van Haecke uw gegevens aan overheidsinstanties moet meedelen

of ze met derden delen (zie hieronder, hoofdstuk 6).

5.2 Uitvoering van het contract

Vóór het sluiten van een contract verwerkt Zakenkantoor Van Haecke een aantal van

uw gegevens om met name:

- uw aanvraag te kunnen opvolgen;

- de verzekerde risico’s of terugbetalingscapaciteit te beoordelen,

en over te gaan tot de nodige controles met het oog op het

eventueel sluiten van een verzekeringscontract of hypothecair

krediet;

- de voorwaarden te bepalen waaronder het verzekeringscontract

of hypothecair krediet kan worden gesloten.

Wanneer een contract met Zakenkantoor Van Haecke wordt gesloten, verwerkt Zakenkantoor Van Haecke uw gegevens met het oog op een goede uitvoering van dit contract

en met name:

- het beheer van de verzekeringscontracten en hypothecaire

kredietdossiers;

- het beheer en de follow-up van de geleverde producten en

diensten krachtens de verzekeringscontracten of hypothecaire

kredieten;

- de follow-up van de verschuldigde premies en de goede uitvoering

van het contract;

- het beheer van de schadedossiers waaronder de bijstand,

rechtsbijstand en in voorkomend geval de schadeloosstelling;

- het beheer van eventuele juridische geschillen in het kader van

een schade- of premiegeschildossier en andere verschuldigde

betaling;

- het beheer van de relatie met u;

- het voorkomen van het risico op frauduleuze activiteiten of

misbruik.

Meer in het algemeen kan Zakenkantoor Van Haecke ertoe worden gebracht uw gegevens

voor andere doeleinden te verwerken in het strikte kader

van de uitvoering van uw verzekeringscontract of hypothecair

kredietdossier.

Krachtens de uitvoering van het verzekeringscontract of het

hypothecair kredietdossier is het mogelijk dat Zakenkantoor Van Haecke bepaalde

van uw gegevens aan derden moet meedelen (met inbegrip van

maar niet beperkt tot experten, artsen, verzekeraars, herverzekeraars,

advocaten ...). Zakenkantoor Van Haecke draagt die gegevens over conform de

geldende privacyregelgeving (zie hieronder, hoofdstuk 6).

5.3 Het gerechtvaardigd belang van Zakenkantoor Van Haecke

Zakenkantoor Van Haecke verwerkt uw gegevens eveneens voor de voortzetting

en behartiging van haar gerechtvaardigd belang zoals hierna

beschreven. Zakenkantoor Van Haecke streeft ernaar een juist evenwicht te bewaren

tussen haar legitieme en uw fundamentele rechten en vrijheden,

waaronder met name uw recht op de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer.

Daarom kan Zakenkantoor Van Haecke uw gegevens verwerken:

- om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen die interessant

kunnen zijn voor klanten;

- de organisatorische doeltreffendheid van Zakenkantoor Van Haecke versterken of

optimaliseren;

- de veiligheid, bescherming en follow-up van personen garanderen;

- de bescherming van Zakenkantoor Van Haecke -goederen garanderen en ze voor

rechterlijke instanties verdedigen;

- risico’s helpen beheren;

- inbreuken zoals fraude, witwassen van geld en terrorisme

voorkomen;

- de follow-up van het klachtenbeheer verbeteren;

- toezicht en controle mogelijk maken via onafhankelijke controlefuncties;

- het personeel opleiden waarbij de leerstof wordt geillustreerd

aan de hand van reele situaties of via simulaties of rollenspelen, enz.;

5.4 Bijzonder gerechtvaardigd belang van Zakenkantoor Van Haecke: direct marketing

Als onderneming wil Zakenkantoor Van Haecke u een gepersonaliseerd aanbod kunnen

geven uit een ruim gamma van eigen verzekeringsproducten

of van derden. Hiervoor gaat Zakenkantoor Van Haecke over tot marktanalyses en

segmentaties van clienteel en prospecten op basis van verschillende

criteria alsook van uw persoonsgegevens in ons bezit. Zo

kan Zakenkantoor Van Haecke met name:

- uw persoonlijke situatie beoordelen, uw diverse interacties met

Zakenkantoor Van Haecke analyseren, uw internetgedrag bestuderen, het resultaat

en de doeltreffendheid van promoties, campagnes en andere

marketingactiviteiten analyseren om uw voorkeuren eruit af te

leiden en u producten en diensten voor te stellen die u zouden

kunnen interesseren;

- tevredenheidsenquetes uitvoeren om uw interesse voor bepaalde

producten en diensten in te schatten.

5.5 Uw toestemming voor de verzending van elektronische communicatie

Zakenkantoor Van Haecke kan uw elektronische contactgegevens, namelijk uw mobiel

telefoonnummer en e-mailadres, verwerken om u indien van

toepassing elektronische berichten te sturen met informatie, reclame,

geschenken, gepersonaliseerde voorstellen of alle andere

vormen van direct marketing. In dat geval vraagt en registreert

Zakenkantoor Van Haecke uitdrukkelijk en specifiek uw voorafgaande toestemming,

behalve in de gevallen waarbij Zakenkantoor Van Haecke bij wet die elektronische

berichten zonder uw toestemming mag verzenden.

Op deze basis en binnen de door de geldende wet bepaalde

limieten kan Zakenkantoor Van Haecke u dan elektronische berichten versturen met:

- reclame over haar verzekeringsproducten die u zouden kunnen

interesseren;

- evenals, in voorkomend geval, gepersonaliseerde reclame- of

promotieberichten voor derde adverteerders.

Op eerste verzoek en kosteloos zoals bepaald onder punt 9.4

kunt u zich echter te allen tijde verzetten tegen de verzending

van elektronische berichten voor directmarketingdoeleinden.

5.6 Verwerking van uw gevoelige gegevens

Aangezien het om gevoelige gegevens gaat (meer bepaald gezondheidsgegevens),

verwerkt Zakenkantoor Van Haecke die gegevens enkel occasioneel,

wanneer ze verplicht is krachtens een wetgeving of in het

kader van een geschil of als u uw toestemming hebt gegeven,

maar steeds met alle nodige voorzorgsmaatregelen.

Iedere persoon die onder onze verantwoordelijkheid werkt, is

gebonden door een geheimhoudingsplicht. Die plicht werd uitdrukkelijk

opgenomen in het integriteitsbeleid.

6 MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

6.1 Beperkte uitbesteding van uw gegevens

Voor de verwerking van uw gegevens doet Zakenkantoor Van Haecke soms een

beroep op onderaannemers (hierna: ‘verwerkers’) in Belgie of

daarbuiten. Dit zijn personen of bedrijven die uw gegevens voor

rekening van Zakenkantoor Van Haecke verwerken krachtens een overeenkomst met

vermelding van de verplichtingen voor de verwerker om de veiligheid

en de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen

en die bepaalt dat deze laatste enkel in opdracht van Zakenkantoor Van Haecke mag

handelen.

We vragen onze verwerkers dat ze de meegedeelde gegevens

veilig en vertrouwelijk verwerken en ze enkel gebruiken voor

de uitvoering van hun taken. Wij verbinden ons ertoe met deze

criteria rekening te houden bij de selectie van onze verwerkers.

Zakenkantoor Van Haecke verbindt zich ertoe enkel de gegevens mee te delen die de

verwerker nodig heeft voor de uitvoering van zijn opdracht.

De verwerkers van Zakenkantoor Van Haecke

Zakenkantoor Van Haecke doet een beroep op een hele reeks typische verwerkers van

de verzekeringssector om de verplichtingen ten aanzien van

haar verzekeringnemers/verzekerden of hypothecaire kredietnemers

na te komen.

Zo kan Zakenkantoor Van Haecke uw gegevens overdragen aan verzekerings- en

herverzekeringsbemiddelaars met wie we samenwerken,

herverzekeraars, platforms voor het delen van informatie of het

verbeteren van operationele processen (Datassur, Informex), privedetectives

voor fraude-onderzoeken, incassobureaus, herstellers,

experten, technische adviseurs, advocaten en adviserende

artsen.

Zakenkantoor Van Haecke kan overigens een beroep doen op de volgende categorieen

van verwerkers:

- consultants,

- bureaus gespecialiseerd in marktonderzoeken, tevredenheidsenquetes,

- leveranciers van ICT-diensten,

- marketing- en communicatiebureaus,

- bedrijven gespecialiseerd in het archiveren en de toegang tot

informatie.

Verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’)

Als Zakenkantoor Van Haecke een beroep doet op verwerkers, worden de gegevens in

principe doorgestuurd naar de landen waar zich de gegevenscentra

van die verwerkers bevinden. Sommige van uw gegevens

kunnen buiten de EER terechtkomen.

Als volgens de Europese Commissie die landen onvoldoende

bescherming bieden, garandeert Zakenkantoor Van Haecke een adequaat beschermingsniveau

voor uw gegevens door een beroep te doen op de

standaard contractuele clausules van de EU of elk ander middel

dat garandeert dat uw gegevens overeenkomstig de wet worden

overgedragen en worden onderworpen aan verplichtingen

die grotendeels gelijk zijn aan deze die door de binnen de EER

geldende wetgeving zijn bepaald.

6.2 Overdracht naar andere derden

Als verzekeraar en kredietverlener moeten we in bepaalde

omstandigheden bepaalde van uw gegevens meedelen aan

overheidsinstanties, openbare instellingen, toezichthouders van

verzekeringsmaatschappijen (in Belgie of daarbuiten) en aan de

Ombudsman van de verzekeringen en banken.

7 HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de voornoemde doeleinden

en enkel voor de tijd die nodig is om die doeleinden

te verwezenlijken. Als alle doeleinden met betrekking tot uw

gegevens verdwijnen, en de archiveringsperiode is verstreken,

schrappen of anonimiseren wij uw gegevens.

Zakenkantoor Van Haecke bewaart uw gegevens gedurende de volgende periodes:

- Wanneer Zakenkantoor Van Haecke uw gegevens verwerkt voor de uitvoering van

het contract, bewaart ze ze gedurende de hele looptijd van het

contract en de wettelijke en/of reglementaire verjaringstermijn

na het einde van het contract.

- Wanneer Zakenkantoor Van Haecke uw gegevens voor de andere doeleinden verwerkt,

is het mogelijk dat Zakenkantoor Van Haecke uw gegevens voor een langere

periode dan die van het contract verwerkt. In dat geval zal Zakenkantoor Van Haecke:

· de verwerking van uw gegevens tot het strikt noodzakelijke

voor de verwezenlijking van die doeleinden beperken;

· regelmatig de vereiste om uw gegevens te bewaren

herbeoordelen;

· wanneer de doeleinden dit toelaten met gepseudonimiseerde

gegevens werken.

Daarnaast bewaart Zakenkantoor Van Haecke uw gegevens gedurende een archiveringsperiode

om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire

verplichtingen waaraan Zakenkantoor Van Haecke is onderworpen en aan de wettelijke

verjaringstermijnen, met name om bewijsredenen maar ook

om te antwoorden op eventuele informatieverzoeken van de

overheid.

8 VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS

8.1 Zakenkantoor Van Haecke neemt concrete maatregelen om uw gegevens te beveiligen

Zakenkantoor Van Haecke beschermt uw gegevens die onder haar toezicht staan

overeenkomstig de strikte normen die in de beleidslijnen en

procedures van Zakenkantoor Van Haecke zijn vastgelegd.

Afhankelijk van concrete situaties en de risicobeoordeling

nemen wij technische en organisatorische beschermingsmaatregelen

om de toegang, het verlies of de ongepaste verspreiding

van uw gegevens te vermijden en op te sporen. Encryptie, antivirussoftware,

firewalls, toegangscontroles, een strenge selectie

van het personeel en onze leveranciers zijn hiervan enkele

voorbeelden.

8.2 Beperkte toegang tot uw gegevens binnen Zakenkantoor Van Haecke

Zakenkantoor Van Haecke geeft enkel toegang tot uw gegevens aan bepaalde personen

op basis van hun activiteiten en uitsluitend indien die

gegevens relevant zijn voor de uitvoering van hun taken.

In de arbeidsovereenkomst van het personeel en in de contracten

van verwerkers is de naleving van de professionele

geheimhoudingsplicht opgenomen. Bovendien dienen zowel de

personeelsleden als de verwerkers het integriteitsbeleid van Zakenkantoor Van Haecke

na te leven evenals de veiligheidsvoorschriften om de vertrouwelijkheid

van uw gegevens te garanderen.

8.3 Schending van de informatiebeveiliging van Zakenkantoor Van Haecke

Bij een toevallige of onrechtmatige schending van de beveiliging

die de vernietiging, het verlies, een wijziging, een niet-toegelaten

verspreiding of toegang tot uw gegevens tot gevolg hebben,

zal Zakenkantoor Van Haecke alles in het werk stellen om de oorzaak van die schending

te identificeren en passende herstelmaatregelen te nemen.

Overeenkomstig de regelgeving zal Zakenkantoor Van Haecke u in bepaalde gevallen

inlichten over dat incident en het aan de Gegevensbeschermingsautoriteit meedelen.

9 WAT ZIJN UW RECHTEN?

Als gegevens die u toebehoren worden verwerkt, dan hebt u

rechten. Hierna vindt u meer uitleg over elk van die rechten

evenals informatie over hoe u ze kunt uitoefenen.

9.1 Toegangsrecht

U kunt te allen tijde vragen om een kopie van uw gegevens

die door Zakenkantoor Van Haecke worden verwerkt te raadplegen of te verkrijgen.

Dit recht omvat het feit dat u ons vraagt of wij uw gegevens

verwerken, voor welke doeleinden, de gegevenscategorieen, de

ontvangers met wie Zakenkantoor Van Haecke uw gegevens deelt.

Als u uw toegangsrecht uitoefent, bezorgen wij u een zo volledig

mogelijk overzicht van uw gegevens.

9.2 Recht op rectificatie

Als u vaststelt dat uw gegevens waarover wij beschikken

incorrect of onvolledig zijn, kunt u vragen om die gegevens te

corrigeren of aan te vullen.

9.3 Recht op wissing

Als u meent dat wij bepaalde van uw gegevens onterecht verwerken,

kunt u vragen dat die gegevens worden gewist. Al naargelang

het geval zullen wij al dan niet aan dit verzoek gevolg

geven, met name rekening houdend met de wettelijke bepalingen

die ons verplichten om die gegevens te bewaren of als ze

bijvoorbeeld nodig zijn voor de verdediging van een rechtsvordering

of nog afhankelijk van onze legitieme belangen.

9.4 Recht van bezwaar

In het kader van de verwerkingen zoals bedoeld in artikel 5.3 en

om redenen die met uw situatie te maken hebben, hebt u het

recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van

uw gegevens. Zakenkantoor Van Haecke zal aan uw verzoek gevolg geven, tenzij er

legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die

prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de

instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

U kunt zich te allen tijde, op eerste verzoek en kosteloos, verzetten

tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden.

Dit recht van bezwaar wordt uitgeoefend volgens de procedure beschreven onder punt 9.9.

9.5 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties kunt u een recht op beperking van de verwerking

van uw gegevens hebben. Wanneer de verwerking werd

beperkt, zal Zakenkantoor Van Haecke, met uitzondering van de opslag, uw gegevens

nog enkel kunnen verwerken met uw toestemming, of voor de

instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen,

of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke

of rechtspersoon, of nog om gewichtige redenen van algemeen belang.

9.6 Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht om te vragen dat de gegevens die u ons hebt

meegedeeld in elektronische vorm aan een derde van uw keuze

of uzelf worden overgedragen. We geven gevolg aan dat verzoek

binnen de grenzen van de wetgeving op de gegevensbescherming.

9.7 Recht om uw toestemming in te trekken

Als Zakenkantoor Van Haecke uw toestemming vraagt voor een verwerking, kunt u die

toestemming te allen tijde intrekken.

9.8 Recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op

geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

Door de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

kunt u zich verzetten tegen een uitsluitend op geautomatiseerde

verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden.

Om sneller op bepaalde van uw verzoeken te antwoorden,

Voert Zakenkantoor Van Haecke echter bepaalde gegevensverwerkingen en bepaalde

procedures volledig geautomatiseerd uit, zonder menselijke interventie.

Het besluitvormingsproces en de criteria die in aanmerking

worden genomen, zullen u worden meegedeeld. Als u echter

niet akkoord gaat met het resultaat van het proces kunt u altijd

contact opnemen met een van onze medewerkers of ons laten

weten waarom u het er niet mee eens bent.

9.9 Hoe uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een gedateerd en

ondertekend schriftelijk verzoek met een recto-versokopie van

uw identiteitskaart naar onze functionaris voor gegevensbescherming

(‘DPO’) op het volgende postadres: Zakenkantoor Van Haecke, Functionaris

voor gegevensbescherming, Egemstraat 26, 8740 Pittem, of email: info@zakenkantoor-vanhaecke.be

9.10 Recht om klacht in te dienen

Als u een klacht hebt over de uitoefening van uw rechten, staan

onze medewerkers van het departement Klachtenmanagement

eveneens klaar om u te helpen, via e-mail: info@zakenkantoor-vanhaecke.be, per

brief, Klachtenmanagement, Egemstraat 26, 8740 Pittem of

telefonisch: 051/466382.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,

per brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, via

mail naar commission@privacycommission.be of telefonisch op

het nummer + 32 2 274 48 00.

Bedrijfsgegevens:

BVBA Zakenkantoor Vanhaecke

Egemstraat 26
8740 Pittem
Ondernemingsnr. 0445.238.611
FSMA a 17362

Contact gegevens

E-mail address:
info@zakenkantoor-vanhaecke.be

051 46 63 82

Maandag:

8.30 tot 12u en 13u tot 18u

Dinsdag:

8.30 tot 12u en 13u tot 18u

Woensdag:

8.30 tot 12uen 13u tot 17u

Donderdag:

8.30 tot 12u en 13u tot 18u

Vrijdag:

8.30 tot 12u en 13u tot 17u